دانستنيهای صفحه كليد

اغلب استفاده از كليدهاي كاربردي صفحه كليد به جاي ماوس، از لحاظ رسيدن سريعتر به هدف، عقلاني تر و منطقي تر به نظر هستند.

- كليد ويندوز = براي نمايش و بازكردن منوي استارت

- كليد ويندوز + D = تمام پنجره ها را minimize و درصورت فشار دادن مجدد maximize مي كند.

- كليد ويندوز + E = باز كردن Windows Explorer

- كليد ويندوز + F = نمايش و بازكردن صفحة Search

- كليد ويندوز +STRG+F = جستجو براي نمايش كامپيوتر

- كليد ويندوز +F1 = نمايش Help center و Support centr

- كليد ويندوز + R = Run

- كليد ويندوز + Pause = مشخصات سيستم

- كليد ويندوز + L = پارك سيستم

- كليد ويندوز + U = بازكردن Utility Manager

- كليد ويندوز + Q = تعويض كاربر