چرا کلید فایل های تمرین خاموش است؟

- فصل مورد نظر دارای فایل تمرین نیست.

- بسته آموزشی بدون فایل تمرین خاصی ارائه شده است.