آیا در صورت نیاز به نصب مجدد برنامه باید کد فعال سازی جدید دریافت شود؟

- خیر، جهت نصب مجدد برنامه می توانید از کد فعال سازی قبلی استفاده نمائید.

* در صورتی که کد فعال سازی را ندارید می توانید مجددا آن را دربافت نمائید.